Biroul de Consultanta Juridica Sismanian&Dumitrescu

Profesionism, confidentialitate, loialitate, promptitudine, eficienta, dedicatie.

This content shows Simple View

Acasa Despre noi Intrebari frecvente Contact

Tag Archives model contract de subantrepriza

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA

Model oferit de Consultanta Juridica Sismanian&Dumitrescu

 

 

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA

 

 

Nr. ____________din data de ________________

 

 

  1. I.                   PARTILE CONTRACTANTE

 

S.C. ______________ S.A., cu sediul in __________________ tel. ____, cod fiscal R _____ inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ______ cont nr. …………………………….. deschis la ……………………..….,  reprezentata prin ……………….. si ……………………….. in calitate de ANTREPRENOR GENERAL,

 

si

………………………………. inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ……………., cod fiscal …………………., cu sediul in ……………………………………………………………, tel………………………..e-mail: …………………… ,  cont nr. ………………………………. deschis la ……………………………., reprezentata prin Director General – ……………………. si Director Economic – ………………………………, in calitate de SUBANTREPRENOR

 

au incheiat urmatorul contract:

 

 

  1. II.                OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art.2.1 Obiectul contractului il constituie executarea, prin preluare in subantrepriza  a urmatoarelor categorii de lucrari:….………………………………………………………………………………, in conformitate cu acest contract si cu documentele anexate care fac parte din acesta, nominalizate in art. 4.1. de catre Antreprenorul General.

 

Art.2.2 Odata cu semnarea prezentului contract se semneaza si Procesul verbal de predarea a amplasamentului, precum si Conventia privind Normele de Protectia Muncii.

 

 

  1. III.             DURATA CONTRACTULUI SI TERMENELE DE EXECUTIE

 

Art.3.1. Prezentul contract intra in vigoare si angajeaza cele doua parti din ziua semnarii lui.

 

Art.3.2. Termenul de predare a lucrarii (care se va consemna in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si montaj si Procesul Verbal de Punere in Functiune  ), pentru intregul obiectiv de investitii este de…………………………………de la data semnarii.

 

Art.3.3. Executia lucrarilor se va face  conform graficului de esalonare a lucrarilor semnat, stampilat de parti si anexat ca parte integranta a contractului.

 

IV        DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 

Art.4.1. Contractul este constituit din urmatoarele documente inseparabile, valabile impreuna:

a)      prezentul formular de contract completat, semnat si parafat;

b)      oferta si anexele la oferta;

c)      documentatia tehnica;

d)     listele cu cantitatile de lucrari, utilaje si echipamente evaluate conform ofertei;

e)      grafic de executie pe stadii fizice si valorice;

f)       procesul verbal de predare amplasament;

 

 

V         OBLIGATIILE CONTRACTUALE ALE PARTILOR

 

  1. A.    OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI

 

Art.5.1. In cazul in care in timpul executiei apar modificari fata de proiectul tehnic, solicitate de catre Antreprenorul General si lucrari acceptate de Subantreprenor si prin care se schimba termenul de executie prevazut in contract, noul termen se stabileste in scris, prin act aditional, termen care trebuie sa corespunda cu timpul necesar executarii modificarilor din proiect.

 

Art.5.2. Subantreprenorul se obliga sa execute toate lucrarile si sa efectueze toate probele si incercarile prevazute, in conformitate cu proiectul tehnic, standardele, normativele si normele in vigoare in Romania.

Totodata, subantreprenorul se obliga sa realizeze investitia astfel ca sa fie lipsita de vicii ce ar putea rezulta din calitatea necorespunzatoare a materialelor folosite, din greseli de fabricatie, de montaj, erori prin omisiune in orice domeniu de activitate ale subantreprenorului, care ar diminua sau anula posibilitatea de functionare la parametrii proiectati.

 

Art.5.3. Subantreprenorul este obligat sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor, pana la predarea acestora Investitorului. Subantreprenorul trebuie sa ia masuri de protectie impotriva degradarii lucrarilor datorita conditiilor meteorologice nefavorabile.

 

Art.5.4. Subantreprenorul se obliga sa convoace antreprenorul general pentru constatarea lucrarilor ce devin ascunse si sa intocmeasca procesele verbale de constatare a lucrarilor ascunse, referitor la calitatea si cantitatea executata, care vor fi semnate de parti si consemnate in jurnalul constructiei.

 

Art.5.5. Subantreprenorul va depune toate actele si documentele legate de lucrare pentru intocmirea procesului verbal de predare – primire, la seful de santier al Antreprenorului general, inainte de emiterea telexului de terminare a lucrarilor, pentru convocarea comisiei de receptie, alcatuita din reprezentanti ai Antreprenorului General.

 

Art.5.6. Antreprenorul general nu poate suferi pierderi valorice din cauza subantreprenorului, a salariatilor/reprezentantilor sai, a materialelor necorespunzatoare calitativ si/sau cantitativ folosite, a manoperei defectuoase.

 

Art.5.7. Subantreprenorul se obliga sa asigure numai personal calificat conform prevederilor legale in vigoare pentru executarea tuturor lucrarilor si prestarilor de servicii. Subantreprenorul trebuie sa certifice antreprenorului general existenta fortei de munca calificata.

 

Art.5.8. Subantreprenorul va suporta costurile referitoare la ridicare, echipamente aditionale de ridicare, pregatirile pentru iarna si altele , in legatura cu materialele si echipamentele necesare executarii lucrarilor. Receptia la fata locului , descarcarea , pastrarea in siguranta , asamblarea materialelor si echipamentelor furnizate sunt in intreaga sarcina si raspunderea subantreprenorului . Daca furnizorii indeplinesc asamblarea materialelor si echipamentelor, potrivit prezentului contract , la locatie atunci Antreprenorul General va asigura facilitatile necesare (apa curenta etc).

 

Art.5.9. Subantreprenorul este raspunzator pe deplin pentru pastrarea in siguranta si conservarea materialelor si echipamentelor respective pana la data predarii acestora catre antreprenorul general sau pana la data acceptarii situatiilor de lucrari corespunzatoare, data de la care, dupa punerea in opera, riscul pierderii se transfera la Antreprenorul General.

 

Art.5.11. Subantreprenorul va suporta costul tuturor lucrarilor temporare necesare executarii lucrarilor si realizarii proiectului finalizat si care sunt permise de legislatie si de proiect .

 

Art.5.12. Subantreprenorul raspunde pentru daunele si pierderile suferite de terti si de antreprenorul general, provocate de echipamentele utilizate necorespunzator de catre angajatii subantreprenorului. Subantreprenorul va despagubi antreprenorul general pentru daunele platite de acesta tertilor rezultand din raspunderea subantreprenorului.

 

Art.5.13. Subantreprenorul va informa deindata antreprenorul general daca proiectul , materialele si echipamentele furnizate de catre furnizori sunt nepotrivite pentru indeplinirea in mod necorespunzator a lucrarilor si va solicita , daca va fi necesar schimbarea proiectului precum si furnizarea de materiale si echipamente potrivite . In situatia neindeplinirii de catre subantreprenor a obligatiei de informare, acesta este raspunzator fata de antreprenorul general pentru daunele cauzate.

 

Art.5.14. In timpul desfasurarii lucrarilor si inlaturarii viciilor subantreprenorul este responsabil sa intreprinda toate masurile necesare in legatura cu siguranta  persoanelor autorizate care se afla la locatie sau in apropierea acesteia precum si in legatura cu executarea lucrarilor si cu evitarea punerii  in pericol a acestor persoane.

 

Art.5.16. In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele si sa indeparteze surplusul de material, molozul si lucrarile provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare si sunt rezultatul propriilor activitati.

 

Art.5.17. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier in termen de 5 zile toate utilajele de constructii, materialele, molozul si lucrarile provizorii proprii.

 

Art.5.19. Pe durata prezentului contract subantreprenorul va indeplini toate activitatile cerute de legislatia privind protectia mediului, in vigoare, inclusiv controlul si managamentul substantelor toxice si periculoase, daca este cazul, la locatie , precum si curatarea locatiei. Subantreprenorul va indeplini toate activitatile pentru eliminarea oricarei poluari existente la locatie de care are cunostinta .

 

Art.5.21. Subantreprenorul va realiza instructaje privind protectia muncii fata de angajatii sai si va respecta regulile privind siguranta si igiena muncii precum si normele legale in vigoare.

 

Art.5.22. Subantreprenorul va asigura angajatilor echipamentele de protectie necesare (casti , incaltaminte de protectie , manusi , ochelari , centuri de siguranta etc) , si va impune folosirea obligatorie si corespunzatoare a acestora in timpul lucrului .

 

Art.5.24. Subantreprenorul este direct subordonat Antreprenorului General.

 

  1. B.     OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

 

Art.5.24. Antreprenorul general are obligatia sa predea amplasamentul pe care urmeaza sa se execute obiectivul de investitii, liber de orice sarcina, in vederea executarii lucrarilor prevazute in prezentul contract. Predarea amplasamentului se va face, cu proces verbal de predare – primire semnat intre subantreprenor si Antreprenorul General.

 

Art.5.25. Antreprenorul general se obliga sa plateasca Subantreprenorului lucrarile prevazute in oferta, executate de acesta si vizate/acceptate la plata de reprezentantul acestuia in santier, in concordanta cu conditiile convenite de comun acord prin prezentul contract si in concordanta cu legislatia in vigoare.

 

Art.5.26. Antreprenorul general are obligatia sa convoace comisia de receptie in termen de __ zile de la cererea subantreprenorului.

 

Art.5.27. Antreprenorul General, va confirma realizarile lunare si partiale ale subantreprenorului in termen de ___ zile de la data solicitarii acestuia.

 

VI         PLATI SI MODALITATI DE PLATA

Art.6.1. Valoarea prezentului contract este de…………………………….. fara TVA, din care C+M in valoare de ………………………….. fara TVA, valoare care are la baza cantitatile de lucrari licitate si oferta prezentata in care a fost specificata si valoarea orei medii de manopera.

In situatia in care pretul este stabilit in Euro, plata se va efectua in lei la cursul BNR din ziua platii.

 

Art.6.2 Valoarea contractului se poate modifica numai cu acordul partilor, incheindu-se act aditional la prezentul contract. Antreprenorul general poate comanda subantreprenorului toate lucrarile care nu sunt cuprinse in oferta.

 

Art.6.3 Decontarea lucrarilor se va face pe baza situatiilor de lucrari lunare intocmite de subantreprenor si vizate de reprezentantul antreprenorului general in santier.

 

Art.6.4 Situatiile de lucrari vor fi intocmite in conformitate cu stadiile fizice real executate.

 

Art.6.5 Facturile vor fi inaintate antreprenorului general, lunar, pe baza situatiilor de lucrari vizate/acceptate de reprezentantul acestuia in santier si anexate la factura.

 

Art.6.6. Antreprenorul general va achita pretul contractului in termen de ____ zile de la data primirii facturilor.

 

 

VII.  GARANTII

 

Art.7.1. Subantreprenorul garanteaza ca la data receptiei si Punerea in Functiune lucrarea are calitatea stipulata in documentatiile de executie, corespunde reglementarilor tehnice si nu e afectata de vicii care ar diminua valoarea obiectivului sau posibilitatea de functionare la parametrii proiectati.

 

Art.7.2. In termen de __ zile de la incheierea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor, lucrarile executate vor fi supuse testelor de functionare. Executarea acestei etape va fi certificata prin incheierea procesului verbal de punere in functiune. Subantreprenorul are dreptul la plata, inclusiv la plata finala conform contract in situatia in care testele de functionare nu pot fi efectuate din culpa altor persoane.     

 

Art.7.4. Perioada de garantie a lucrarilor executate care fac obiectul prezentului contract decurge de la data intocmirii procesului verbal de Terminare a Lucrarilor si a Punerii in Functiune si este de ……………………..

 

Art.7.5. In perioada de garantie, Subantreprenorul este obligat sa inceapa inlaturarea greselilor anuntate de Antreprenor in termen de ___ zile lucratoare de la instiintare.

 

Art.7.6. Daca in termen de ___ zile lucratoare subantreprenorul nu procedeaza la inlaturarea defectiunilor constatate de Antreprenorul general sau nu continua inlaturarea defectiunilor acestora daca le-a inceput, antreprenorul general are dreptul sa insarcineze un alt agent economic pentru reparatii, recuperand cheltuielile ocazionate de la subantreprenor prin retinerea sumelor corespunzatoare din ultima factura sau din orice alte surse reprezentand diverse sume pe care antreprenorul general le datoreza in acel moment subantreprenorului, si fara ca prin acest act antreprenorul general sa piarda vreun drept stipulat in contract fata de subantreprenor.

 

 

VIII. PREVEDERI GENERALE

 

Art.8.2. Partenerii de contract raspund fiecare pentru greselile proprii precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si a persoanelor fizice sau juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

 

Art.8.3. Subantreprenorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de antreprenorul general. Erorile intervenite pe parcursul executiei lucrarilor vor fi corectate de subantreprenor, pe cheltuiala sa, cu conditia ca aceste erori sa nu se bazeze pe date incorecte, furnizate in scris de Proiectant sau antreprenorul general.

 

Art.8.6. Riscul pieirii sau deteriorarii echipamentelor de constructii neacceptate la plata prin situatiile de lucrari este in sarcina subantreprenorului.

 

Art.8.8. Subantreprenorul va coopera cu si va respecta indicatiile reprezentantului Antreprenorului General in santier si va prezenta documentatia solicitata de catre acesta, referitoare la implementarea corespunzatoare a proiectului si desfasurarea lucrarii si in legatura cu exercitarea controlului de catre reprezentantii antreprenorului general.

 

Art.8.10. Antreprenorul general va prelua lucrarile executate, daca acestea corespund prevederilor contractuale si va consemna  acest fapt in jurnalul constructiei.

 

Art.8.11. Pe parcursul lucrarilor, antreprenorul general sau Proiectantul au dreptul sa dispuna in scris:

a)        indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b)        indepartarea si/sau refacerea oricaror lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ;

c)        inlocuirea materialelor necorespunzatoare cu altele corespunzatoare.

Antreprenorul general este autorizat sa ceara proiectantului general sa emita DISPOZITII DE SANTIER – obligatorii pentru subantreprenor.

 

Art.8.12. Subantreprenorul va imprima o buna disciplina intre salariatii sai si va interzice accesul in zona a persoanelor straine.

 

Art.8.13. Subantreprenorul nu va intreprinde nici o modificare in lipsa instructiunilor si a confirmarii prealabile scrise a antreprenorului general. Nu se impun instructiuni in cazul cresterii sau reducerii cantitatii lucrarilor in masura in care o asemenea crestere sau reducere este determinta de necesitatea executarii corespunzatoare si atingerii rezultatului final cerut de standarde si de proiect , cu conditia solicitarii confirmarii in scris a antreprenorului general.

 

 

IX        MODIFICARI SI OMISIUNI

 

Art.9.1. Antreprenorul general cu acordul proiectantului poate face orice modificare a proiectului tehnic, cu respectarea prevederilor tehnice in vigoare, a dimensiunilor, cantitatilor, calitatii lucrarilor sau unei parti din acestea privind:

a)      marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract;

b)      renuntarea la o lucrare sau la o parte de lucrare;

c)      schimbarea caracterului sau calitatii lucrarii;

d)     modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

e)      executarea de lucrari suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectivelor prevazute in contract.

In cazul in care prin aceste modificari se schimba contractul incheiat intre parti, se pun in aplicare regulile privind modificarea unui contract.

 

Art.9.2. Subantreprenorul va suspenda conform instructinilor antreprenorului general , lucrarile sau parti din acestea pe o perioada de timp si intr-un mod considerate a fi necesare de catre antreprenorul general. Pe durata suspendarii Antreprenorul General va asigura pastrarea in bune conditii si conservarea adecvata a lucrarilor temporare si a lucrarilor permanente deja executate, precum si a materialelor si echipamentelor furnizate la locatie. In cazul in care exista un motiv intemeiat de suspendare a lucrarilor, subantreprenorul nu poate sa le suspende fara a aduce acest fapt la cunostinta antreprenorului general.

 

Art.9.3. In cazul suspendarii conform aliniatului precedent antreprenorul general va stabili prelungirea corespunzatoare a termenului de executie. Hotararea luata va fi consemnata intr-un proces verbal semnat de parti.

 

Art.9.4. Daca Antreprenorul General efectueaza unele servicii sau lucrari prin forte proprii, valoarea acestora va fi scazuta din situatiile de lucrari. Executarea acestora va fi posibila numai dupa notificarea prealabila a subantreprenorului. Notificarea ulterioara nu este valabila si nu produce efecte.

 

Art.9.6. Inlocuirea oricarui material prevazut cu alt material similar se va face numai cu acordul scris al Proiectantului si antreprenorului general.

 

 

X               CONDITII SPECIALE

 

Art.10.2. Pentru depasirea termenului de executie a lucrarilor, subantreprenorul va plati antreprenorului general penalitati in valoare de __% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea lucrarilor ramase de executat. Penalitatile vor fi retinute de antreprenorul general, corespunzator, din valoarea facturii finale sau din garantia de buna executie dupa cum va fi cazul.

 

Art.10.3. Penalitatile pentru intarzieri pot fi retinute, in primul rand din valoarea facturii finale.

 

Art.10.4. In cazul in care antreprenorul general nu achita contravaloarea situatiilor de lucrari vizate/acceptate in termen de __ zile de la primirea facturilor emise de subantreprenor, va plati subantreprenorului penalitati de intirziere in valoare de __% pe zi din valoarea facturilor neachitate calculate pana la data efectuarii platii.

 

XI     RASPUNDEREA PARTILOR

 

  1. A.    RASPUNDEREA SUBANTREPRENORULUI

 

Art.11.2. Subantreprenorul raspunde si suporta daunele in cazul in care personalul sau ocupa sau degradeaza suprafete de teren limitrofe amplasamentului ce nu au fost predate – preluate odata cu amplasamentul obiectivului de investitii.

 

Art.11.3. Subantreprenorul raspunde, conform Legii nr. 10/1995 a calitatii in constructii, pentru pagubele cauzate de defectiunile structurii de rezistenta.

 

Art.11.4. Subantreprenorul raspunde pentru viciile ascunse ivite intr-un interval de 5 ani de la receptie, precum si pe toata durata de viata precizata prin proiect pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenta care produc pierderea stabilitatii sau a rezistentei la actiunile seismice.

 

  1. B.     RASPUNDEREA ANTREPRENORULUI GENERAL

 

Art.11.5. Antreprenorul general raspunde si suporta daunele produse de personalul sau, sau prestatorii de servicii angajati de acestia sau cu care colaboreaza in orice fel.

 

Art.11.6. Antreprenorul general este obligat sa asigure platile catre subantreprenor in conditiile prezentului contract.

 

 

XII                  CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SI EXCLUSIVITATE CONTRACTUALA

 

ART.12.1. Partile semnatare sunt de acord si se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor primite sau detinute privind preturile, politica de preturi precum si tipurile si/sau categoriile de lucrari practicate de acestea in legatura cu prezentul contract, sub sanctiunea rezilierii unilaterale a prezentului contract si plata daunelor interese catre partea prejudiciata in cuantumul prejudiciilor cauzate acesteia prin divulgarea acestor informatii.

 

Art.12.2.  Antreprenorul General este de acord si se obliga sa respecte exclusivitatea contractuala. In acest sens Antreprenorul General nu va contracta cu terte persoane concomitent, lucrarile contractate cu subantreprenorul pe toata durata de valabilitate a contractului sau cat timp contractul isi produce efectele, sub sanctiunea rezilierii unilaterale a prezentului contract si plata de daune interese fata subantreprenor in cuantumul prejudiciilor cauzate acestuia prin incalcarea prezentei prevederi.

 

XIII              SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

Art.13.1. Divergentele vor fi solutionate pe cale amiabila, direct intre cele doua parti.

 

Art.13.2. Litigiile intre parti sunt de competenta instantelor judecatoresti din ___.

 

Art.13.3. In cazul litigiilor privind calitatea si cantitatea materialelor de constructii, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructii folosite, partile pot, impreuna sa ceara, pe cheltuiala comuna, efectuarea unor expertize de catre institutii abilitate.

Concluziile acestor expertize sunt definitive, costurile acestora fiind suportate de partea in culpa.

 

 

XIV              INCETAREA CONTRACTULUI

 

Art.14.1. Partile contractante pot rezilia contractul prin acord, dupa comunicarea scrisa a uneia din parti cu cel putin ___ zile inainte, in cazul in care s-a dovedit ca una din parti nu poate indeplini obligatiile asumate prin contract sau in cazul in care executia lucrarilor este suspendata pe  o durata mai mare de 60 de zile.

La data rezilierii contractului se va intocmi un proces verbal privind stadiul fizic al lucrarilor executate pe santier sau ateliere. Acest proces verbal de stadiu fizic va sta la baza regularizarii platilor catre contractant.

 

Art.14.3. La expirarea preavizului de ___ zile subantreprenorul va evacua de pe santier toate materialele, utilajele de constructii, mijloacele de transport si lucrarile provizorii din cadrul lucrarilor de organizare de santier.

 

Art.14.4. La parasirea santierului de catre subantreprenor, Antreprenorul general va avea aceleasi obligatiuni de plata scadenta in conformitate cu prezentul contract.

 

Art. 14.5. Intarzierea la plata a lucrarilor da dreptul subantreprenorului sa suspende lucrarile, sa recupereze materialele neachitate de Antreprenorul General si sa rezilieze unilateral prezentul contract.

 

Art.14.6. In cazul rezilierii contractului, partile vor intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul  materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa se plateasca in conformitate cu prevederile contractului precum si daunele pe care trebuie sa le suporte partea din vina careia s-a produs rezilierea.

 

 

XV                FORTA MAJORA

 

Art.15.1. Partile vor fi absolvite de responsabilitati in caz de neexecutare a obligatiilor asumate datorita unor forte majore, imprevizibile si imposibil de a fi prevenite, care se vor produce dupa intrarea in vigoare a prezentului contract.

 

Art.15.2. Cazurile de forta majora se definesc ca: situatii de razboi sau asemanatoare acestuia, declarate sau nu, revolutie, cutremur, inundatii mari, embargo, decizii guvernamentale, greve generale, catastrofe naturale si alte situatii similare.

 

Art.15.3. Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice in cel mult ___ zile de la producerea evenimetului si sa transmita documentele doveditoare cat de curand posibil.

 

 

Art.15.4. Daca partile nu fac notificarile in termenele si conditiile specificate anterior privind inceperea si terminarea situatiei de forta majora, partea care o invoca va fi responsabila de daunele suferite de cealalta parte.

 

Art.15.5. In cazul in care situatia de forta majora si/sau efectele ei conduc la suspendarea pentru o perioada de ___, partile se vor intalni cu cel mult ___ zile inaintea expirarii acestei perioade in scopul de a decide continuarea sau terminarea acestui contract.

 

 

XVI              ALTE  CLAUZE

 

Art.16.1. Subantreprenorul nu va ceda drepturile si/sau prerogativele, sau obligatiile  izvorate din prezentul contract fara consimtamantul prealabil al antreprenorului general.

 

Art.16.2. Toate dispozitiile scrise date de Antreprenorul general sau Proiectant conform conditiilor contractului vor fi trimise subantreprenorului  prin posta cu confirmare de primire, sau se vor preda direct pe santier, sau la sediul central al acestuia, sau la o adresa stabilita de subantreprenor,  sau folosind predarea – primirea pe baza de semnatura.

 

Art.16.3. Toate notificarile care vor fi adresate Antreprenorului general conform contractului  vor fi trimise prin posta cu confirare de primire sau vor fi predate la adresele stabilite in contract pe baza de semnatura. Orice schimbare de adresa va fi comunicata in scris celeilalte parti.

 

Art.16.4. Contractul poate fi modificat de catre parti prin act aditional.

 

Art.16.5. Subantreprenorul este obligat si va preda Antreprenorului general la terminarea lucrarilor si primirea platii finale toate documentele legate de executia lucrarilor pentru a se intocmi cartea tehnica a constructiei.

Informatiile provenite de la Antreprenorul General au caracter confidential si nici una din parti nu are dreptul de a folosi informatiile dobandite.

 

Prezentul contract a fost elaborat, redactat si i s-a acordat data certa azi___ de catre SC Consultanta Juridica Sismanian&Dumitrescu SRL in _ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte

 

ANTREPRENOR GENERAL                                            SUBANTREPRENOR

DIRECTOR GENERAL                                         DIRECTOR GENERAL

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC                                                  DIRECTOR ECONOMIC

 

 

VIZAT SERVICIUL JURIDIC SI                                                 VIZAT SERVICIUL JURIDIC SI

                 CONTENCIOS                                                                    CONTENCIOS